Van oplees na self ooplees: die moontlikhede wat selfgerigte leer met behulp van oop opvoedkundige hulpbronne die letterkundeklas bied

Abstract

This article explores the possibilities provided by self-directed learning by means of Open Educational Resources (OER) in Afrikaans literature teaching. The National Curriculum and Assessment Policy Statement provides a basis on which self-directedness can be motivated and the use of technology such as OER be supported. From the scholarship on literature teaching, clear links exist concerning self-directed learning. However, in order to foster self-directedness, it is essential that learners are central to the teaching context and that aspects such as active learning, cooperative learning, motivation, metacognition, the communicative approach, problem solving as well as an openness to text choices be considered. Finally, it is also evident from the literature review in this article that OER can provide clear opportunities toward the enhancement of self-directed learning in Afrikaans literature classes. However, despite some initiatives, there is a great need for expanding further online resources such as OER in this context.

Opsomming

Hierdie artikel ondersoek die moontlikheide wat selfgerigte leer deur middel van oop opvoedkundige hulpbronne (OOH’e) bied met betrekking tot letterkunde-onderrig in Afrikaans. Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) bied ’n grondslag waardeur selfgerigtheid gemotiveer en die gebruik van tegnologie, soos OOH’e, ondersteun kan word. Uit die literatuur rakende letterkunde-onderrig, kom duidelike skakels met selfgerigte leer na vore. Maar ten einde selfgerigtheid te ondersteun, is dit belangrik om leerders sentraal tot die onderrigkonteks te maak en moet aspekte soos aktiewe leer, koöperatiewe leer, motivering, metakognisie, die kommunikatiewe benadering, probleemoplossing sowel as ’n openheid tot tekskeuses ook oorweeg word. Ten slotte is dit uit die literatuuroorsig in hierdie artikel duidelik dat OOH’e heelwat geleenthede bied tot die bevordering van selfgerigte leer in die Afrikaanse letterkundeklasse. Maar ten spyte van heelwat inisiatiewe, is daar wel ’n behoefte aan verdere uitbreiding van OOH’e in hierdie konteks.