redakteurspan

a) Bydraes kan gestuur word aan die eindredaksie by editor@stilet.digital (Let wel: geen ‘.com’-agtervoegsel word hier benodig.)

Marius Crous (waarnemende redakteur: Stilet) en Wemar Strydom (mede-redakteur: stilet.digital)

Ter ondersteuning van die eindredaksie, en inbegrip van veranderende kollektief-redaksionele tendense wêrelwyd, word die volgende daargestel:

b) ’n Stelsel van uitgaweredakteurskappe, op uitnodiging van die eindredaksie, vir sekere uitgawes word gevolg, om sodoende ’n meer inklusiewe forum aan uiteenlopende standpunte en diverse benaderingswyses te bied. Uitgaweredakteurs, tesame met die eindredaksie, is verantwoordelik vir die oproep om bydraes, inwin van resensies en opiniestukke, asook die keuringsproses.

c) Om advies en leiding te bied, word ’n redaksionele werkgroep (voorheen: skakelredaksie) vir ’n termyn van drie jaar aangestel – vanaf 01 Oktober 2019 tot 30 September 2022 – om saam te val met die publikasie van volume 31 tot 34 van stilet.digital. Die volgende persone is tot die werkgroep aangewys: Adéle Nel, NWU; Chantelle Gray, NWU; Bibi Burger, UP; Martina Vitackova, UGent; en Jean Meiring.

d) Alle navrae aangaande bladuitleg en proefleeskwessies kan gerig word aan proefleser@stilet.digital, en vrae oor die webblad of sosiale media-skakeling kan gestuur word na support@stilet.digital.

Nominasies word tans ingewag vir vier nuwe posisies op die redaksie, vir die tydperk 2021/2022, hier.