redaksionele werkgroep

redakteur: Stilet

Prof. Marius Crous (NMU) neem tans die leisels in die hand as waarnemende redakteur.

 

 

Wemar Strydom, mede-redakteur: stilet.digital

Wemar se navorsing is toegespits op die koppelvlakke tussen queer manlikheid en burgerskap in Afrikaanse narratiewe tekste. Hy stel voorts belang in die tevoorskynkoming van spesifieke vertakkings van queerteorie in Suidelike Afrika. Hy publiseer oor soortgelyke temas in die Eben Venter oeuvre, en tree as gas- en medegasredakteur van uitgawes van Image & Text en JLS op. Hy is medesameroeper van die jaarlikse February Lectures-inisiatief oor queer belewing in die globale Suide.

 

Om advies en leiding aan die eindredaksie te bied, word ’n redaksionele werkgroep (voorheen: skakelredaksie) vir ’n termyn van drie jaar aangestel – vanaf 01 Oktober 2019 tot 30 September 2022 – om saam te val met die publikasie van volumes 31 tot 34 van stilet.digital. Die volgende persone is tot die werkgroep aangewys: Adéle Nel, NWU,  Chantelle Gray, NWU, Bibi Burger, UP, Martina Vitackova UGent, en Jean Meiring.

Adéle Nel (DLitt) is ’n afgetrede professor in die vakgroep Afrikaans en Nederlands (Vaaldriehoekkampus, NWU), en is buitengewone professor in die Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks, Fakulteit Geesteswetenskappe, NWU (Potchefstroomkampus). Sy is skrywer en medeskrywer van akademiese artikels en etlike hoofstukke in boeke. In die mees onlangse navorsing val die klem toenemend op die poëtika van relasionaliteit waarin sterflikheid, ontologiese gelykmakende analogie, visie en kunstenaarskap asook geslagtelikheid en die liggaam ’n bepalende rol speel.

Chantelle Gray (PhD) is medeprofessor by die Skool vir Filosofie van die Noordwes-Universiteit. Haar navorsingsbelange sluit veral die filosofie van Deleuze en Guattari asook filosofie in die algemeen in. Chantelle dien op die redaksiekommissie van Somatechnics en is medesameroeper van die South African Deleuze and Guattari Studies-konferensie. Haar bemoeienis met Afrikaans as mineurletterkunde vloei uit haar PhD-navorsing oor vertaling en/as kritiek in die oeuvre van Ingrid Winterbach. Sy is verder mederedakteur van Deleuze and Anarchism (2019, Edinburg University Press).

Bibi Burger doseer Afrikaanse poësie, prosa en drama, sowel as ’n honneursmodule oor gender en literatuur, by die Universiteit van Pretoria. Sy is ’n 2017/2018 ACLS African Humanities Program-nadoktorale genoot, ’n beoordelaar van die UJ-prys vir Afrikaanse tekste en die resensieredakteur van Tydskrif vir Letterkunde. Haar navorsingsbelangstellings sluit hedendaagse Suid-Afrikaanse literatuur, genderstudies en ekokritiek in.
Martina Vitackova is postdoktorale genoot by die Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (België), en doen navorsing oor kontemporêre populêre romanses in Afrikaans. Sy ontvang ’n PhD in literatuurteorie, Back to the Roots? Forming New Concepts of Women’s Identity in Contemporary Postcolonial Literature Written by Women in Dutch and Afrikaans en is medeouteur van History of Dutch Literature in Czech language (2015). Sy dien vyf jaar as ’n postdoktorale genoot aan die Universiteit van Pretoria waartydens sy medestigter is van die genderstudiegroep GR@UP. Maritna publiseer werk oor feministiese literêre teorie, Afrikaanse en Nederlandse literatuur, en meer onlangs, populêre romanses.
[Jean se foto en bio is straks hier]