redaksionele werkgroep

Thys Human, redakteur: Stilet

Thys Human is medeprofessor in die Vakgroep Afrikaans en Nederlands in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit, waar hy vanaf 2013 letterkunde (veral prosa en drama) doseer. Hy het in 2007 ’n proefskrif getiteld “’Om in woorde te rou’: Verlies in die oeuvre van Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach” onder promotorskap van prof. Willie Burger voltooi. In 2008 is die Elisabeth Eybers-beurs vir postdoktorale studie in Utrecht (Nederland) deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan hom toegeken. Hierbenewens het hy in 2015 en 2018 klasgegee in Antwerpen, België. Thys is die hoofredakteur van Stilet (die amptelike lyfblad van die Afrikaanse Letterkunde-vereniging). Hy is die skrywer van artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte, hoofstukke in boeke en resensies in dagblaaie soos Beeld, Rapport en Die Burger. Hy is lid van die Letterkundekommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en dien op die keurpanele vir die WA Hofmeyr-prys, die ATKV-Veertjies en die kykNET-Rapport-boekpryse. Thys tree tans op as studieleier van drie M- en drie PhD-studente.

 

Wemar Strydom, mede-redakteur: stilet.digital

Wemar se navorsing is toegespits op die koppelvlakke tussen queer manlikheid en burgerskap in Afrikaanse narratiewe tekste. Hy stel voorts belang in die tevoorskynkoming van spesifieke vertakkings van queerteorie in Suidelike Afrika. Hy publiseer oor soortgelyke temas in die Eben Venter oeuvre, en tree as gas- en medegasredakteur van uitgawes van Image & Text en JLS op. Hy is lid van LASA se uitvoerende komitee, medesameroeper van die jaarlikse February Lectures-inisiatief oor queer belewing in die globale Suide, en lid van die Unlaagering/Ontlaering organiseringswerksgroep. Pa van Isaac, die beste pug.

 

Om advies en leiding aan die eindredaksie te bied, word ’n redaksionele werkgroep (voorheen: skakelredaksie) vir ’n termyn van drie jaar aangestel – vanaf 01 Oktober 2019 tot 30 September 2022 – om saam te val met die publikasie van volumes 31 tot 34 van stilet.digital. Die volgende sewe persone is tot die werkgroep aangewys: Adéle Nel, NWU, Quentin Williams, UWK, Chantelle Gray, NWU, Bibi Burger, UP, Martina Vitackova, Jean Meiring en Siseko H Kumalo, UP.

 

Adéle Nel (DLitt) is ’n afgetrede professor in die vakgroep Afrikaans en Nederlands (Vaaldriehoekkampus, NWU), en is buitengewone professor in die Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks, Fakulteit Geesteswetenskappe, NWU (Potchefstroomkampus). Sy is skrywer en medeskrywer van akademiese artikels en etlike hoofstukke in boeke. In die mees onlangse navorsing val die klem toenemend op die poëtika van relasionaliteit waarin sterflikheid, ontologiese gelykmakende analogie, visie en kunstenaarskap asook geslagtelikheid en die liggaam ’n bepalende rol speel.

 

Quentin Williams is medeprofessor van sosiolinguistiek in die Departement Linguistiek van die Universiteit van die Weskaap (UWK). Hy is ook navorsingsvennoot by die Sentrum vir multitaligheid- en diversiteitenavorsing (CMDR, UWC), en leerstoelhouer by die Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika by Universiteit Gent (2020/2021). He publiseer joernaalartikels, boekhoofstukke en opiniestukke oor die uitvoer en praktyk van multitaligheid, hiphop, taalaktivisme, Afrikaaps, en talige burgerskap in Suid-Afrika. He is mederedakteur van die joernaal Multilingual Margins: a journal of multilingualism from the periphery, en sy mees resense boek is Neva Again: hip hop art, activism and education in post-apartheid South Africa (HSRC Press, 2019, saam met Adam Haupt, H Samy Alim en Emile YX?). Hy is ’n outeur van Making Sense of People and Place in Linguistic Landscapes (Bloomsbury, 2018, saam met Amiena Peck en Christopher Stroud) en Remix Multilingualism (Bloomsbury Press, 2017). Hy verskoon ook op die rapalbum #IntheKeyofB.

 

Chantelle Gray (PhD) is medeprofessor by die Skool vir Filosofie van die Noordwes-Universiteit. Haar navorsingsbelange sluit veral die filosofie van Deleuze en Guattari asook filosofie in die algemeen in. Chantelle dien op die redaksiekommissie van Somatechnics en is medesameroeper van die South African Deleuze and Guattari Studies-konferensie. Haar bemoeienis met Afrikaans as mineurletterkunde vloei uit haar PhD-navorsing oor vertaling en/as kritiek in die oeuvre van Ingrid Winterbach. Sy is verder mederedakteur van Deleuze and Anarchism (2019, Edinburg University Press).

 

Bibi Burger doseer Afrikaanse poësie, prosa en drama, sowel as ’n honneursmodule oor gender en literatuur, by die Universiteit van Pretoria. Sy is ’n 2017/2018 ACLS African Humanities Program-nadoktorale genoot, ’n beoordelaar van die UJ-prys vir Afrikaanse tekste en die resensieredakteur van Tydskrif vir Letterkunde. Haar navorsingsbelangstellings sluit hedendaagse Suid-Afrikaanse literatuur, genderstudies en ekokritiek in.

 

 

 

Martina Vitackova is postdoktorale genoot by die Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (België), en doen navorsing oor kontemporêre populêre romanses in Afrikaans. Sy ontvang ’n PhD in literatuurteorie, Back to the Roots? Forming New Concepts of Women’s Identity in Contemporary Postcolonial Literature Written by Women in Dutch and Afrikaans en is medeouteur van History of Dutch Literature in Czech language (2015). Sy dien vyf jaar as ’n postdoktorale genoot aan die Universiteit van Pretoria waartydens sy medestigter is van die genderstudiegroep GR@UP. Maritna publiseer werk oor feministiese literêre teorie, Afrikaanse en Nederlandse literatuur, en meer onlangs, populêre romanses.

 

[Jean se foto en bio is straks hier]

 

Siseko H. Kumalo is die redakteur van die Journal of Decolonising Disciplines, ’n joernaal toegespits op die dekolonisering van dissiplinêre kennis van alle fakulteite in hoër onderwys. Sy navorsing is oor epistemiese gereg, pedagogie van wedersydse (on)feilbaarheid, feministiese en queerteorie, geweld, die Verenigde Nasies se Opvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling, en transformasie van hoër onderwys. Sy fokus is op onderwysdekolonisering in Suid-Afrika en hy het artikels hieroor die lig laat sien. Hy het al gepubliseer in Education as changeCritical Studies in Teaching and Learning (CriSTaL) en in Theoria. Hy is ’n Mandela Rhodes-beurshouer.