voorskrifte aan outeurs

 1. Open Journal System 

Alhoewel skrywers artikelmanuskripte aan die eindredaksie, Prof. Thys Human (Redakteur) en Wemar Strydom (mede-redakteur), by editor@stilet.digital (let wel: geen .com-agtervoegsel is hier nodig nie) kan stuur, geskied inhandiging van manuskripte vanaf 2019 liefs deur die Open Journal System bestuursisteem.

2. Keuring

Alle akademiese bydraes word deur ten minste twee keurders op akademiese grond gekeur. Artikels wat gelyktydig vir publikasie in ander tydskrifte oorweeg word, of alreeds elders verskyn het, sal nie vir publikasie oorweeg word nie.

3. Formele vereistes

Taalmedium: Manuskripte kan in Afrikaans, Nederlands of Engels voorgelê word.

Lengte: Alhoewel langer artikels in besondere gevalle oorweeg sal word, word ± 4 000 tot 6 000 woorde as algemene riglyn gestel.

Artikelmanuskripte moet verkieslik reeds taalversorg en finaal geredigeer wees.

4. Abstract

Alle artikels moet voorsien word van twee taalversorgde abstracts (’n opsomming in Engels, en ‘n opsomming in Afrikaans of Nederlands) van 300 woorde elk. Die artikeltitel (in Engels/Afrikaans/Nederlands) verskyn as deel van die abstract.

5. Bladgeld

Aangesien stilet.digital geakkrediteer is, word ’n basistarief van R7,500 per artikel gehef (ongeag van die hoeveelheid bladsye wat die artikel beslaan).

Die koste vir ’n artikel kan uit die verdienste op navorsingsuitsette verhaal word. Outeurs dra dus nie self die koste van artikels nie. Rekeninge word wel aan outeurs gestuur vir voorlegging aan die bestuur van die universiteit of instansie waar die outeur werksaam is.

Spesiale subsidie-vergunnings kan gemaak word vir nagraadse studente, asook vir ongeaffilieerde akademici sonder toegang tot die nodige befondsing.

6. Mede-outeurskap

stilet.digital ondersteun graag ontluikende en vroeë-loopbaan akademici. In die geval van artikels wat voortspruit uit verhandelings of proefskrifte, moet die outeur voor voorlegging met hul studieleier oorleg pleeg in verband met outeurskap.

7. Verwysingsmetode

Die Harvard-metode van verwysing moet gebruik word. Verwysing in die teks word dus soos volg aangebring: Joubert (1997:224); of (Joubert, 1997:224).

By verwysing na werke van Klassieke of Middeleeuse outeurs word die naam van die outeur, die Latynse/Griekse titel van die werk (kursief), en die boek, hoofstuk, paragraaf of reëlverwysing (in Arabiese syfers met punte tussenin) vermeld, byvoorbeeld: Vergilius (Aeneïs 12.601); of Cicero (de Officiis 1.13.2).

In die geval van aanhalings uit anonieme koerantberigte, resensies en dergelike word die verwysing byvoorbeeld soos volg (betreffende ’n koerantberig) gehanteer: “Net die opspraakwekkende in ’n roman … haal die voorblad” (Anoniem, 1992:8).

Waar aangehaal word uit ’n bron waarin daar na ’n ander bron verwys word, m.a.w. waar ’n sekondêre bron gebruik word, word in die teks soos volg verwys:

Volgens Van den Dal “is daar skrikwekkend weinig dusvêr hieroor nagevors” (soos aangehaal in Muller, 2016:45).

In Verwysings verskyn slegs die besonderhede van Muller.

8. Voetnote/Aantekeninge

Die gebruik van voetnote/aantekeninge moet sover moontlik beperk word. As dit egter noodsaaklik is om van voetnote of aantekeninge gebruik te maak, dui die nommers daarvan op die tersaaklike bladsye aan en verstrek die volledige tekste van die voetnote/aantekeninge in numeriese volgorde voor die verwysingslys aan die einde van die artikel.

9. Verwysingslys

Verwysingsbesonderhede word in die afdeling Verwysings verskaf, en nie by wyse van voetnote nie. Sowel werke waarna in die teks van die artikel self verwys word as werke wat met ’n “vergelyk ook”  of “sien ook” aangedui word, moet in die verwysingslys opgeneem word.

Daar word slegs melding gemaak van ’n toegangsdatum waar die bron in die spesifieke formaat slégs aanlyn verskyn het – joernaalartikels wat ook gedruk is maar waarvan die elektroniese PDF-formaat deur die skrywer gebruik is, is onveranderlik, en die toegangsdatum dus onnodig. Webwerwe kan egter verander of vanlyn geneem word, en ’n toegangsdatum is daarom nodig.

Die taal van die bron bepaal die taal van die verwysing: elemente soos Toegangsdatum/Date of access, red./reds./ed./eds., en die plek van uitgawe (Londen teenoor London, bv.) moet dus met die taal van die bron ooreenstem.

Slegs die van van ’n outeur word uitgeskryf: vir voorname word voorletters gebruik.

Die tekselemente In (by versamelwerke), et al. en red./reds./ed./eds. word skuinsgedruk.

’n Bron (soos ’n versamelwerk) onder die redaksie van iemand anders as die outeur van ’n na verwese hoofstuk daarin word op die bostaande wyse gemeld (Botha, 1987), in plaas van as ’n afsonderlike inskrywing.

Kongresbydraes wat gepubliseer is in ’n bundel volg die verwysingsformaat van ’n hoofstuk in ’n versamelwerk soos reeds gemeld. Bydraes wat nie formeel gepubliseer is nie, volg die formaat van Loots, 2016, hieronder, waar die titel van die bydrae gevolg word met “Referaat gelewer by die [kongresnaam], [plek], [dag en maand]” of in Engels “Paper presented at [name of proceedings], [place], [day and month]”.

Inskrywings moet alfabeties gerangskik word, byvoorbeeld:

BOTHA, E. 1987. Die hart is in die fees – ’n aspek van intertekstualiteit in die romans van Etienne Leroux. (In Malan, C.W. & Van Coller, H.P., reds. Vanweë die onbewuste. Pretoria: HAUM-literêr. p. 141-152).

DU PLOOY, H. 1986. Verhaalteorie in die twintigste eeu. Durban: Butterworth.

ODENDAAL, B. 2017. Resensie: Fotostaatmasjien, Bibi Slippers. http://versindaba.co.za/2016/12/08/resensie-fotostaatmasjien-bibi-slippers Toegangsdatum: 27 April 2018.

10. Bladuitleg

Titels van artikels en afdelingshofies in vetdruk, nie hoofletters (titlecase) nie. Geen punt na ’n opskrif nie.

Titels van publikasies kursief.

’n Subtitel word deur ’n dubbelpunt of aandagstreep van die titel geskei, byvoorbeeld: Die mutasie van feit tot fiksie: die gebruik van kodes in Jonkmanskas van Koos Prinsloo.

Ná afdelingshofies volg ’n spasie en die eerste paragraaf sonder inkeping. Tussen paragrawe word geen spasie oopgelaat nie, maar paragraafaanvange word ingekeep.

11. Menings en kopiereg

Menings wat in die artikels uitgespreek word, is telkens dié van die betrokke outeurs en word nie noodwendig deur die gas-, uitgawe- of eindredaksie onderskryf nie. Kopiereg berus by die outeurs.

 

Alle korrespondensie kan gerig word aan editor@stilet.digital