Phil van Schalkwyk

Phil van Schalkwyk is professor by die Vakgroep Afrikaans en Nederlands van die Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit. Hy is ’n NRF-gegradeerde navorser wat fokus op Afrikaanse poësie en prosa binne ’n vergelykende en literêr-teoretiese kader en met toespitsing op die werk van Eben Venter. In 2019 ontvang hy die SA Akademie se Esther Greeff-prys vir ’n artikel oor Venter se Wolf, wolf wat in Tydskrif vir Geesteswetenskappe verskyn het. Hy is sedert 2017 medehoofredakteur van Literator. In 2018 en 2019 was hy waarnemende direkteur van die NWU se Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks. Vroeër was hy verbonde aan die Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Pole (2001-2006).

Phil dra ’n stilet.eggo-resensie oor Jerzy Koch se Pleks van plaas (2020) by vir 31(1), “Unlaagering”.

//

Phil van Schalkwyk is a professor at the North-West University’s School of Languages, Subject Group Afrikaans and Dutch. He is an NRF rated researcher on Afrikaans poetry and prosa with a comparative and literary theoretical approach, and particularly on the work of Eben Venter. In 2019 he receives the SA Akademie’s Esther Greef Prize for an article on Venter’s Wolf, wolf which had been published in Journal of Humanities. He has been the co-editor of Literator since 2017 and was the acting director of the NWU’s Research Unit: Languages and Literature within the South African Context in 2018 and 2019. From 2001-2006 Phil was affiliated with the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.

Phil will contribute a stilet.echo review of Jerzy Koch’s Pleks van plaas (2020) to 31(1), “Unlaagering”.