Mathilda Smit

Mathilda Smit doseer Afrikaans/Nederlandse poësie en drama aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy doen navorsing in podiumpoësie, Afrika- orale poësie en kompetisiegeleenthede soos poetry slams. Haar doktorale proefskrif ondersoek die sosiale rol en betrokkenheid van hierdie performatiewe kultuurvorme.

Mathilda Smit lectures in Afrikaans/Dutch poetry and drama at the University of the Free State. She conducts research on podium poetry, African oral poetry and competitive events such as poetry slams. Her doctoral thesis has the social role and engagement of these performative forms of culture as its focus.