Jako Olivier

Jako Olivier beklee die UNESCO-leerstoel oor Multimodale Leer en Oop Opvoedkundige Hulpbronne in die Skool vir Professionele Studies in Onderwys, Fakulteit Opvoedkunde aan die Noordwes-Universiteit (NWU). Hy het sy PhD in 2011 aan die NWU verwerf, waar hy die akkommodering en bevordering van meertaligheid in skole deur middel van vervlegte en e-leer nagevors het. Hy het ook aan die voormalige PU vir CHO ’n BA, BA Honneurs (cum laude), Nagraadse Onderwyssertifikaat en MA (cum laude) in Afrikaans en Nederlands voltooi. Voordat hy in 2010 as dosent by die NWU aangesluit het, was hy betrokke by die onderrig van inligtingstegnologie en tale by skole in die Verenigde Koninkryk en in Suid-Afrika. Hy was van 2010 tot 2015 aan die Skool vir Tale, Fakulteit Lettere en Wysbegeerte van die NWU verbonde as dosent in Afrikaanse taalkunde, waarna hy na die Fakulteit Opvoedkunde geskuif het as medeprofessor in Afrikaans vir Onderwys. Hy is in 2018 tot professor in multimodale leer bevorder. Sy navorsing, wat binne die NWU se Navorsingseenheid vir Selfgerigte Leer gedoen word, fokus veral op multimodale vervlegte leer, oop opvoedkundige hulpbronne, multigeletterdhede, e-leer in die taalklaskamer, taalbeplanning en -beleid asook meertaligheid in die onderwys.

Jako se artikel, Van oplees na self oop lees: die moontlikhede wat selfgerigte leer met behulp van oop opvoedkundige hulpbronne die Afrikaanse letterkundeklas bied, verskyn in 30(1) Novum.

//

Jako Olivier occupies the UNESCO Chair on Multimodal Learning and Open Educational Resources at the School of Professional Studies in Education of the North-West University’s (NWU’s) Faculty of Education. He was awarded his PhD by the NWU in 2011 for research on accommodating and promoting multilingualism through blended learning. He also completed a BA, BA honours (cum laude), Postgraduate Certificate in Education and MA (cum laude) in Afrikaans and Dutch at what was then the PU for CHE. Before joining the NWU as lecturer in 2010, he was engaged in the education of information technology and languages at schools in the UK and South Africa. From 2010 to 2015 he was a lecturer of Afrikaans linguistics at the NWU’s School of Languages, Faculty of Humanities, after which he joined the Faculty of Education as associate professor of Afrikaans for Education. In 2018 he was promoted to professor in multimodal learning. His research, conducted within the NWU’s Research Unit Self-Directed Learning, focuses on multimodal blended learning, open educational resources, multi-literacies, e-learning in the classroom, language planning and policy, as well as multilingualism in education.

An article of Jaco on the possibilities of self-directed learning by means of Open Educational Resources in Afrikaans literature teaching was published in 30(1&2) Novum.