Earl Basson

Earl Basson is a researcher at the Cape Peninsula University of Technology where he lectures Afrikaans First Additional Language. His research interests include sociolinguistics, language planning and policy, curriculum studies and literature. Currently working towards a PhD on the role of idiomatic expressions in the debate about the restandardisation of Afrikaans.

He is co-author with Michael le Cordeur of an article published in stilet.digital 30(1&2) Novum on the use of Kaapse Afrikaans idiomatic expressions as educational tool for a more inclusive Afrikaans first language classroom, and a guest editor of stilet.digital 31(1&2) “Unlaagering“.

**

Earl Basson is navorser verbonde aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, waar hy Afrikaans Eerste Addisionele Taal doseer. Sy navorsingsbelangstellings is onder meer sosiolinguistiek, taalbeplanning en -beleidstudie, kurrikulumstudie en letterkunde. Hy is besig met ’n PhD-studie waar hy ondersoek instel na die rol van idiomatiese uitdrukkings in die huidige herstandaardiseringsdebat rakende Afrikaans.

Saam met Michael le Cordeur lewer hy ’n artikel, Kaapse Afrikaanse idiomatiese uitdrukkings as hulpmiddel vir ’n meer inklusiewe Afrikaanse huistaalklaskamer, in Novum 30(1&2), en is uitgawegasredakteur van stilet.digital 31(1&2) “Unlaagering“.