30(1&2) nota #2

Klik hier vir die PDF-weergawe van hierdie nota

 

Van Stilet na stilet.digital: Redaksionele beleid vir volumes 30-34

 

1 Die (kop)skuif na die digitale sfeer

Stilet word gewy aan die wetenskaplike studie van die Afrikaanse literatuur en Afrikaanse literêre sisteem in die vorm van navorsingsartikels, literêre analises, resensies, pennestukke, kreatiewe werk, en kommentaar oor aktuele literêre vraagstukke. Verder kom Afrikaanse verhalende tekstualiteit in film, nuwe media en die digitale sfeer algaande meer aan bod, asook die velerlei wyses waarop literêre sisteme, literature, benaderingswyses en teoretiese velde in gesprek tree met die (studie van die) Afrikaanse letterkunde.

Stilet is geakkrediteer deur die DHOO (DHET). Om tred te hou met die skuif na die digitale sfeer, verskyn Stilet van volume 30(1) voorts in digitale vorm as stilet.digital, terwyl ’n beperkte opgawe van sekere uitgawes (bv. huldigingsbundels) steeds gedruk sal word.

Deurlopende e-argivering geskied deur Sabinet; volume 14(1) en verder is beskikbaar op journals.co.za/content/journal/stilet. Die digitalisering en argivering van volumes 1 tot 13 is tans in proses en word deur stilet.digital behartig. Dit word voorsien dat hierdie proses teen die einde van 2021 voltooi sal wees.

Waar moontlik, skep stilet.digital, in erkenning van Stilet se herkoms as amptelike lyfblad van die Afrikaanse Letterkundevereniging, ‘n platform vir die publikasie van geselekteerde ALV-kongres- en seminaarreferate.

2 Vyf-volume uitgawebeplanning en oproep om bydraes

In 2018/2019 verskyn die volgende uitgawes:

 • Vol 30, Uitgawe 1 – “Novum”
 • Vol 30, Uitgawe 2 – “Enframement” oor teoretiese raamwerke

Bydraes vir die volgende uitgawes word tans ingewag:

 • Vol 31, Uitgawe 1 – ALV kongresfokus: Antjie Krog
 • Vol 31, Uitgawe 2 – Temanommer: Ontlaering/Unlaagering (Dr. Janien Linde, Dr. Bibi Burger, Dr. Tildie Smith & Wemar Strydom, uitgaweredakteurs)

Alhoewel skrywers artikelmanuskripte aan die eindredaksie, Prof. Thys Human (Redakteur) en Wemar Strydom (mede-redakteur), by editor@stilet.digital (let wel: geen .com agtervoegsel is hier nodig nie) kan stuur, geskied inhandiging van manuskripte vanaf 2020 liefs deur die Open Journal System bestuursisteem.

Van 2020 word vier korter stilet.digital uitgawes per jaar, elk met ‘n eie tematiese fokus en/of doel, in die vooruitsig gestel. ’n Stelsel van uitgaweredakteurskappare op uitnodiging van die eindredaksie word gevolg, om sodoende ’n meer inklusiewe forum aan uiteenlopende standpunte en diverse benaderingswyses te bied. Uitgaweredakteurs, tesame met die eindredaksie, is verantwoordelik vir die keuringsproses volgens die voorgeskrewe prosedure.

Volume 32 (2020)

 • Uitgawe 1 – Huldigingsnommer: Joan Hambidge as ikonoklas(ties)
 • Uitgawe 2 – Algemene uitgawe
 • Uitgawe 3 – Fliek! Filmaanpassings & die Afrikaanse letterkunde (Prof. Adéle Nel & Rickus Ströh, uitgaweredakteurs)
 • Uitgawe 4 – Queer teorie in (Suid-)Afrika (Dr. Bibi Burger & Wemar Strydom, uitgaweredakteurs)

Volume 33 (2021)

 • Uitgawe 1 – Algemene uitgawe
 • Uitgawe 2 – Temanommer: Hyg! Liefdesromans, romanzas, en erotiese fiksie in post-1994 Suid-Afrika (Dr. Martina Vitackova & Dr Danai Mupotsa, uitgaweredakteurs)
 • Uitgawe 3 – ALV kongresfokus
 • Uitgawe 4 – Venter, vertaal: Reseach output from a corpus-based project on Eben Venter works-in-translation

Volume 34 (2022)

 • Uitgawe 1 – Huldigingsnommer: Deon Meyer (Dr Neil van Heerden & Jonathan Amid, uitgaweredakteurs)
 • Uitgawe 2 – Algemene uitgawe
 • Uitgawe 3 – Temanommer
 • Uitgawe 4 – Temanommer

Let wel: Vir volume 34, uitgawes 3 en 4, word voornemende uitgaweredakteurspare uitgenooi om uitgawevoorleggings, wat bepaalde literêr-beskoulike, tematiese of ander velde en invalshoeke betreffende (aspekte van, en rakende) die Afrikaanse letterkunde of literêre veld dek, aan die einderedaksie voor te lê.

3 Nominasieproses om as lid van stilet.digital se redaksionele werkgroep (voorheen Stilet se redaksionele raad) te dien

Nominasies van kandidate, wat aktief op die stilet.digital redaksionele werkgroep wil dien, is tot 15 Julie 2019 ingewag. Lede van dié werkgroep word vir ’n termyn van drie jaar aangestel – vanaf 01 Oktober 2019 tot 30 September 2022 – om saam te val met die publikasie van volume 31 tot 34 van stilet.digital.

stilet.digital is daartoe verbind om toe te sien dat ‘n wye verskeidenheid teoretiese sienings, dissiplinêre agtergronde en institusionele affiliasies deur die redaksionele werkgroep verteenwoordig word.

Die volgende sewe persone is tot die werkgroep aangewys:

Adéle Nel, NWU, Bibi Burger, UP, Chantelle Gray van Heerden, UNISA, Jean Meiring, Martina Vitackova, Quentin Williams, UWK, Siseko H Kumalo, UP.

Die idee van ‘n redaksionele werkgroep veronderstel ‘n aktiewe verbintenis tot die etos en etiese aanlynposisionering van stilet.digital – asook, meer spesifiek, tot die volgende konkrete insette:

 • Per volume / 4 uitgawes: Voorlegging van een artikel vir eweknie-beoordeling OF voorlegging van een nie-artikelbydrae (in die afdelings Resensie, Herbesoek of Eggo van stilet.digital).
 • Per volume / 4 uitgawes: Bywoning van die gesamentlike jaarlikse stilet.digital redaksionele vergadering.
 • Per 3-jaar termyn: Om as (mede-) gasredakteur vir een uitgawe van die tydskrif te dien.